ŠILUMOS PUNKTŲ PRIEŽIŪRA TELŠIUOSE:

1. Kartą per savaitę atliekama pastato šildymo ir karšto vandens sistemų įrenginių apžiūra:


• šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų namo vamzdyno atšakų ir stovų būklės tikrinimas;


• norminės šildomų patalpų oro ir į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūros užtikrinimas;


• pastato šildymo ir karšto vandens sistemos naudojamos šiluminės galios koregavimas, reguliuojant šilumos punkto įrenginius pagal namo įgaliotinio pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų;


• prižiūrimi šilumos punkto patalpos elektros tinklai;


• tikrinamas atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso veikimas ir jo plombos bei nurašomi rodmenys.


2. Darbai, kurie atliekami įrangos charakteristikoje nurodytu periodiškumu:


• bendrojo naudojimo šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų stovų atjungimo armatūros einamasis remontas;


• bendrojo naudojimo šildymo ir karšto vandens tiekimo vamzdžių priežiūra iki šildymo prietaisų;


• šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos namo vamzdyno atšakų, stovų reguliavimas ir valymas;


• šildymo ir karšto vandens sistemos sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas;


• šildymo sistemos praplovimas;


• šildymo sistemos hidraulinis išbandymas;


• pastato šilumos įrenginių (t.t. šilumos punkto) paruošimas šildymo sezonui;


• šilumos punkto sklendžių ir ventilių priežiūra, jų riebokšlių paveržimas, einamasis remontas;


• tiesioginio veikimo karšto vandens kiekio ir temperatūros reguliatorių ir termorelių priežiūra, smulkus remontas;

 

• šilumos punktų patalpose įrengtų siurblių einamasis remontas;


• šilumokaičių remontas;


• filtrų ir purvo rinktuvų išvalymas ir praplovimas;


• manometrų demontavimas (sumontavimas), atliekant metrologinę patikrą.


3. Darbai, kurie atliekami pagal poreikį:


• avarijų sistemoje lokalizavimas (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas);


• nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šildymo ir karšto vandens tiekimo vamzdžių likvidavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas);


• vamzdynų ir armatūros izoliacijos, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas;


• kiaurų radiatorių nuėmimas, aklių arba šilumnešio cirkuliacijos jungčių įrengimas vietoj nuimto radiatoriaus arba naujų radiatorių prijungimas (radiatorius turi parūpinti patalpų savininkas);


• blogai šylančių radiatorių šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai nereikalauja sistemų kapitalinio remonto;


• optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas pagal namo įgaliotinio, nepažeidžiant higienos normų.spausdinti